Djembe Stand

پایه های جیمبی برای نگهداری ساز و قرار دادن ساز در حالت نشسته.

با استفاده از این پایه میتوان ساز را به صورت نشسته نواخت و صدای ساز به صورت شفاف خارج شود.

این محصول را میتوانید از نوامارکت تهیه کنید.

به زودی  

در انبار موجود نیست

مشکی