Stagg Drum Set 8th

ساخت چین

درامز یکی از اصلی ترین سازهای کوبه ای به شمار میرود که در تمامی سبک ها موسیقی جایگاه مهمی نیز دارد.

این درام ست ها ساخت چین و نمیه حرفه ای هستند و مناسب برای هنر آموزان عزیز میباشند.همچنین میتوان با تعویض پوست های این درام سا ها این سازها زا به یک درام حرفه ای تبدیل کرد

3,000,000 تومان  

آبی
مصنوعی
قابلیت کوک
صندلی
نیمه حرفه ای
1
3
1
2
2
22
12-13-16
14
16
14